Esperanto.Net

Multlingva Inform-Centro pri Esperanto

[dk] Dansk


ESPERANTO? Hvad er det?

Et sprog
der er lavet specielt til at folk fra forskellige lande kan kommunikere gnidningsfrit med hinanden. Esperanto har været brugt i praksis i mere end hundrede år, og har udviklet sig til et sprællevende sprog der er i stand til at udtrykke alle tankens nuancer.

Internationalt og neutralt
Esperanto tilhører ikke et bestemt land eller folk, og giver derfor ikke fordele til nogle fremfor andre. Enhver der taler esperanto har de samme rettigheder over det, og det fungerer således som bindeled mellem forskellige kulturer.

Let at lære
Esperanto har en enkel og logisk grammatik, en fleksibel ord- og sætningsopbygning, og et ordforråd der bygger på hvad der i forvejen er internationalt kendt. Alt dette tilsammen gør det hurtigere at tilegne sig end noget fremmedsprog - måske ti gange hurtigere end engelsk eller tysk, ifølge videnskabelige undersøgelser.

Hvorfor lære esperanto?

Verden åbner sig på en anden måde, når du lærer esperanto. Du kan
Få venner
over hele verden, for eksempel pennevenner i fjerne lande og fra andre kulturer. På udlandsrejser kan man med fordel benytte "Pasporta Servo" - en fortegnelse med over 1000 adresser i 60 lande over folk, der taler esperanto og tilbyder dig gratis overnatning.

Deltage i arrangementer
med andre der taler sproget. Der findes alt fra den ydmyge ugentlige komsammen i den lokale esperanto-klub til årlige kongresser som Verdens-Esperantokongressen eller den Internationale Ungdomskongres. De store internationale møder holdes et nyt sted hvert gang, og kan have tusindvis af deltagere. Mange får en oplevelse for livet, første gang de oplever sådan et møde med bred, international deltagelse og multikulturel atmosfære.

Lære andre kulturer at kende
gennem et ægte internationalt udtryksmiddel: esperanto giver adgang til en omfangsrig litteratur, såvel original som oversat. Der findes også masser af tidsskrifter på esperanto, og regelmæssige radioudsendelser. Samt ikke mindst en levende teater- og musikkultur.

Hvordan kan du lære esperanto?

Kurser
afholdes regelmæssigt flere steder i landet. Da esperanto er så let, kan det også læres gennem brevkursus eller selvstudium, eventuelt med bånd til at hjælpe med udtalen.

Kontakt os!
Ønsker du yderligere oplysning, så henvend dig til din lokale esperanto-klub eller til en af adresserne nedenfor. Næsten alle esperanto-foreninger har en officiel forkortelse; UFFE står for "Ungdoms-Foreningen For Esperanto" og TEJO er "Tutmonda Esperantista Junulara Organizo" (Esperanto-ungdommens verdensorganisation).

Vi står gerne til din rådighed (vedlæg frankeret svarkuvert):
Adresser

Esperanto i Danmark
Hvad er esperanto?, Esperantoforeningen for Danmark (EfD), UngdomsForeningen For Esperanto (UFFE), ...

Esperanto-ungdommens verdensorganisation (TEJO):
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam;
Tel. +31 10 4361044, fax. +31 10 4361751.

Esperanto.Net
Esperanto-Informationer i World Wide Web


TEJO / Byrial / mw
Lasta shangho: 2004-07-28, Xavier Godivier