BELARTAJ KONKURSOJ 2013
Eseo; Tria premio

Dimitrije Janičić

 

 

ORIGINALA ESPERANTA LITERATURO EN SERBIO

 

Serba nacia literaturo komenciĝis antaŭ naŭ jarcentoj[1]. Originala esperanta literaturo inter serboj komenciĝis antaŭ cent jaroj[2]. Poste okazadis du balkanaj militoj kaj la Unua Mondmilito – sesjara paŭzo. En la Zamenhofa adresaro el 1892 estis tri serboj[3], la unua lernolibro estis tradukita en la jaro 1908[4], kaj la unuaj verkoj aperis en la jaroj 1912. Pro tio mi parolas pri unu jarcento de ekzistado de originala esperanta literaturo, kvankam la unuaj literaturaj esperantaj verkoj estis modestaj.

Originala esperanta literaturo por mi, unuavice, estas beletro – poezio aŭ prozo originale verkita esperante. Apud tio literatura kritiko, sciencaj verkoj, fakaj verkoj, bibliografioj, historio de literaturo, kompreneble se fonte ili estis skribitaj esperante – estas parto de originala esperanta literaturo.

Mi uzas la vorton "serbian", ĉar mi parolas pri literaturo de homoj el la teritorio de nuntempa Serbio, sen konsidere pri ilia nacieco. Ĉi tie povus esti konfuzoj: Serbio en ĉi tiu jarcento estis sendependa ŝtato-reĝlando, parto de reĝlando Jugoslavio, parto de socialisma Jugoslavio, parto de la tiel nomata "tria Jugoslavio" kaj denove sendependa ŝtato Respubliko Serbio. Partoj de la teritorio de nuntempa Serbio dum ĉi tiu jarcento apartenas al la Otomana Imperio, al Aŭstrio-Hungario, al Sendependa Ŝtato Kroatio, al Hungario, Bulgario, faŝista Germanio kaj Italio. Tio estas sanga Balkanio kie paco mallonge daŭras! Vi vidis – multe da ŝanĝoj, mallongaj periodoj de paco, malgranda tempo por kreema laboro. Tamen, tiu "interesa tempo" naskis iujn rezultojn en multaj kampoj de kreado kaj ankaŭ en Esperanto.

Mi devus aparte atentigi ke en la tempo el kiu mi analizas la kontribuon de serbiaj esperantaj kreantoj, multaj esperantaj verkistoj vivis en diversaj lokoj de la tiama Jugoslavio. Pro tio ni povus paroli pri iuj de ili en kadro de aliaj nuntempaj ŝtatoj, de la iama komuna ŝtato (Tibor Sekelj, Stefanĉiĉ, Ĵivanović… k.t.p.).

Esperanta legantaro

Se ni havus kvalitan esperantan literaturon, bonajn librojn – tiam ni devus havi legantan publikon. Bona leganta publiko fondis bazon de la plej bonaj libroj el la nacia aŭ monda literaturo. En originala, aŭtentika esperanta literaturo tiuj plej bonaj verkoj ekestas, sed tre ofte ili malaperadis, perdiĝis kaj la nuna esperanta leganta generacio nur aŭdis pri klasikaj verkoj de esperanta literaturo. Bonaj libroj malofte denove presatas kaj pro tio ĉiu generacio de legantoj devas legi "siajn" aŭtorojn. Sendependa, memstara lingvo dependas de publiko kiu estas edukita laŭ nacia legogusto. Tia rigardo en serbaj cirkonstancoj kiuj regis tra cent jaroj en Serbio estas malfacila kaj la legantaro malmultnombra. Pri similaj problemoj verkis siatempe Eva Tofalvi (Rolo de la persona faktoro en la Esperanta literaturo) kaj Lena Karpunina (Ni ne entombigu niajn literaturajn pensojn pri Esperanto-literaturo, ĝiaj legantoj kaj eldonejoj).[5]

Esperantistoj estas homoj kiuj Esperanton uzas por tute ordinaraj bezonoj, kontaktoj kun homoj de aliaj nacioj kaj ŝtatoj, turismaj vojaĝoj, somerumadoj, malofte por komerco, sed ofte por hobioj. Ili plej ofte nenion legis krom mallongajn informojn pri esperantaj okazaĵoj, pri tiuj en kiuj ili mem partoprenis. Do, kiam mi parolas pri tiel malgrandaj nacioj kiel estas la serba (malpli ol dek milionoj da loĝantoj), tiam fondo de esperanta legantaro staras sub demandosigno, ĉar legantara publiko estas vere pli malgranda, eble multaj esperantistoj neniam fariĝis veraj legantoj nek de nacia, nek de esperanta literaturo.

Klasifiko

Estigo kaj disvastigo de Esperanto-movado estis sendependa de la monda klasifiko de Esperanto-literaturo. Mi ne povus klasifiki serbian esperantan literaturon laŭ Geofrey Sutton (2007),[6] kvankam mi mem konsentas kun Jukka Pietilainen kiu proponas nur tri periodojn: ĝis la Unua mondmilito, inter la du mondmilitoj kaj post la Dua mondmilito. Tian klasifikon ankaŭ proponis antaŭ pli ol duona jarcento Drago Kralj en la libreto "Kvar prelegoj pri Esperanta literaturo.[7]

La mondaj okazaĵoj en esperanta literaturo, apero de la konataj „budapeŝta“ kaj „skota“ literaturaj „skoloj“ malmulte influas la literaturan vivon de serbiaj esperantistoj. La tiama socialisma Jugoslavio, tamen, elinter la tiamaj socialismaj landoj la unua organizis UEA kaj SAT-kongresojn (la 29-a kongreso de SAT), kaj ĉi tie okazis la unua renkontiĝo de esperanta Oriento kaj Okcidento.

Dum la unua periodo estiĝis la unuaj Esperanto-societoj en Serbio, estis kelkaj unuopuloj, esperantisto Pal Tholt en Vrŝac (En 1904 fondis Esperanto-societon kaj verkis grandan artikolon, 16 paĝoj, pri internacia lingvo)[8]. En Kragujevac en 1908 aperigis la unuan lernolibron Jovan P. Jovanović, tradukaĵo de lernolibro el Ĉeĥio. Beograda E-societo komencis aperigi la gazeton "Serba esperantisto". En 1910 en Beogrado Dragomir M. Andonoviĉ kaj Siniŝa Buĝevac organizis tri kursojn por lernado de Esperanto kaj Siniŝa Buĝevac preparis la unuan originalan lernolibron de Esperanto. Dum la jaroj 1912-1914 en Zemuno aperadis hektografita "La Zemuna Esperantisto".

Homo kiu meritas rememoron

La esperanta poeto, verkisto kaj aktivulo Stevan Ĵivanoviĉ (Stevan Živanović). Certe li estas tre grava persono en la historio de originala esperanta literaturo en Serbio. De Stevan Ĵivanoviĉ (1900-1938), konata literaturisto, aperis originalaj esperantaj verkoj: La mizerulo (1922), Bela kaj Stela (1925), La diino de la maro (1926), Serba ŝlosilo (1933 kaj 1936), Esperanto serba-kroata vortaro (1934, 1954, 1959 kaj 1976 – nova eldono M. Ĝivoje) kaj (unika esperanta romano ĉe serboj) (1959). La gravecon de Ŝlosilo kaj Vortaro oni ne bezonas aparte mencii. Liaj du poemoj siatempe gajnis premiojn ĉe la katalunaj "Floraj ludoj". Temo de liaj noveloj estis lia preferata elekto – amo.

En Reeĥoj…[9] Ĝivoje elektis poemon La disiĝo, poemo pri versoj, sed trista, senperspektiva, ĉar la aŭtoro diras ke li estas „sur la tomba pordo, kiu / sur la ter' disigas nin“. Liaj noveloj havas ankaŭ sociajn temojn: vivo sen espero. Eĉ juneco por li (La junaĝo) estas nur „ŝaŭme bela“. Poemo La knabino estas simila, junulino kun okuloj larmaj, ruĝaj pro la ploro – en ŝia vesto „nestas la mizero“. Li en ŝi vidis „tre similan sorton“, li estas „suferanta frato“. Poemoj de Ĵivanović estas tristaj, li vidas nur mizeron, malfeliĉon, socian maljustecon.

La romano de Stevan Ĵivanović meritas apartan atenton.[10] Marinko Ĝivoje, konata jugoslavia esperantisto, verkis Antaŭparolon por la romano kiu aperis dudek jarojn post la morto de la aŭtoro kaj en tiu teksto li diris pri Ĵivanoviĉ: "Li estis unuavice lingvo-kulturanto, verkisto, kaj en siaj verkoj li estas – same en poemoj kiel en noveloj – lirikisto."

En lia romano li skribas pri pluraj membroj de Esperanto-societo, sed precipe apartiĝas du paroj kaj li parolas pri ilia amo. Esperanto-societo ekskursas en Bled. Inter la membroj de la E-societo estas iu franca poeto, kelkaj belaj virinoj kun diversaj problemoj, pentristo, poeto, inĝeniero… La lago estas tre bela. La vetero ankaŭ. En la centro de la lago estas insuleto, sur la insuleto malnova turo, sur la turo sonorilo al kiu oni priskribas neordinarajn fortojn – ĝia sonoro donacas feliĉon aŭ malfeliĉon al la amantoj. En la dua parto de la romano kiu okazas en Hindio, Parizo kaj denove en Slovenio, la aŭtora rigardo revenas al la destino de la du paroj, ĝi enhavas longajn meditadojn pri religio kaj serĉado de vero kaj amo, kvankam ĉio finiĝas feliĉe – post longa serĉado la herooj de la romano tamen trovas veran amon.

Apud Stevan Ĵivanoviĉ ankoraŭ unu persono markis la periodon inter la du mondmilitoj. Tio estis Svetislav Petroviĉ(1899-1960) el urbo Pirot kiu aperigadis verkojn en multaj gazetoj en la mondo. Lia unua verko, poemo La diino de justeco, aperis en la jaro 1922. Postjare (1923) en la hispana pedagogia revuo aperis lia verko Saluto al Litovujo, en 1925 la verko La situacio de la instruistaro en Serbio kaj en 1926 lia lernolibro Internacia helplingvo Esperanto. En tiu periodo li aperigis en Bulgario ankaŭ sian verkon pri politikisto Aleksandar Stambolijski.

Dum la dua periodo (1957) li aperigis sian "rimteknikan bravuraĵon"[11], mondkonata verko Sonetkrono por la esperantistaro (por legantaro estas konata tielnomata la Majstra Soneto, kvankam ĝi okaze de la 70-jara jubileo de esperanta libreto aperis kiel sesa libro de serio Nova Libro, eldonisto SEL Beogrado) kaj li tiam finis sian tradukon de konata libro de montenegra episkopo Petar Petroviĉ Njegoŝ.[12]

Neordinara beograda gazeto

Dum sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento aperadis neordinara esperanta gazeto "La Progreso". Ĝi aperadis de la jaroj 1954a ĝis 1958-a. Ĝi estis plejparte informa, sed ĉiu numero enhavas rubrikon pri literaturo. En 46 numeroj oni publikigis kelkajn dekojn da originalaj literaturaj tekstoj. Interesaj estas la kontribuoj de Tibor Sekelj.[13]

La poeto de kiu aperis la plej granda nombro da tekstoj estas Vesna Skaljer Race, kiu iun tempon laboris kiel membro de la redakta komitato. Menciitaj estas kelkaj poemoj de Jakob Ŝtefanĉiĉ, poemo kaj teksto de Marĵori Boŭlton, ĵurnalistaj tekstoj kaj tradukoj de Branko Radakoviĉ, unuaj esperantaj originalaj provoj de Boriŝa Milićević kaj Ĵivko Ivanović, belaj tradukoj de Petar Stefanović, Boĵidar Trudiĉ, Milivoje Pavloviĉ, tekstoj de Srĝ Aranĝeloviĉ, Milan Markoviĉ.

Animo de „La Progreso“ estis beograda esperantisto kaj ĉefredaktoro de la gazeto Antonije Sekelj. Lia granda kontribuo[14] al Esperanto-movado restis en ombro de lia pli juna frato Tibor. En ĉiuj el la 46 numeroj de la „Progreso“ aperigadas tekstoj pri organizaj aferoj, politiko, datrevenoj, aktivecoj de lia frato, recenzoj de novaj libroj, tekstoj pri preparo de landaj kongresoj, kongreso de SAT kaj UK en la tiama Jugoslavio.

„La Progreso“ havis gravan rolon en la disvastigo de la Esperanto-movado en Serbio kaj estis neordinara gazeto inter ŝtate registritaj gazetoj de la tiama socialisma Jugoslavio. Certe limigita per la sistemo, ĝi tamen estis bona rezulto de entuziasmo kaj kreskado de la movado. Tamen, oni devas diri ke la ĉefredaktoro de "La Progreso" estis emerita kolonelo de Jugoslavia Armeo al kiu la reĝimo kredas.

Serba parto de Reeĥoj el Jugoslavio

„Reeĥoj el Jugoslavio“ estis libro kiu aperis en la jaro 1960a ĉe la mondkonata esperanta eldonejo „Stafeto“. Tiu libro de cento da paĝoj prezentis tiamajn jugoslaviajn esperantajn poetojn (19) kiuj „nenie estas libroforme prezentitaj kaj… ke en nia lando (tiama Jugoslavio) ekzistis vico da kulturantoj de tiu plej nobla literatura branĉo[15]. El Serbio en tiu libro aperis poemoj de Tibor Sekelj, Vesna Skaljer Race, Milivoje R. Pavlović, Margareta Greta Ŝtol, Nedeljka Subotić, Stevan Ĵivanović, Gvozden Sredić kaj Jan Labat. „Reeĥoj el Jugoslavio“ estis libro kiu post apero de „Esperanta Antologio“ entenis originalajn poemojn, de 90 poetoj el 35 landoj, dum en tiu Antologio aperis sole unu poemo de unu elstara poeto el iama Jugoslavio. Ĝi estis iu speco de pardonpeto al jugoslaviaj esperantaj poetoj, korektado de pli frue farita eraro.

La aŭtoro de Enkonduko, konata universitata verkistino kaj profesorino Marĵorie Boŭlton taksis ke en tiu libro ŝi trovis „multan originalecon, multan emocian forton… multajn indikojn pri latentaj potencoj ankoraŭ ne plenaperintaj“[16]. La konata verkistino konkludis ankaŭ ke niaj esperantistoj „scias, ke la Internacia Lingvo ne estas bagatela kromokupo, ia ilo por poŝtmark-kolektantoj: ili konscias pri Esperanto kiel grava socia fenomeno, grava batalilo kontraŭ nescio, mensogoj, paroĥismo, ŝovinismo kaj ĉiuspeca subpremado“.

Mi povus diri ke aperado de "Reeĥoj…" havis bonan influon al plia disvastigo de la Esperanto-movado en Serbio. Tiu libro pozitive influis al aktiveco de konataj esperantistoj.

La aŭtoroj de Reeĥoj

Jen aliaj aŭtoroj kies verkoj aperis en libro "Reeĥoj el Jugoslavio":

Milivoje Pavlović, pastro (1907-1995), esperantisto de 1930, gvidanto de kursoj, fondinto de Esperanto-societo en Ĉuprija. Dum la 16a Kongreso de jugoslaviaj esperantistoj (Sarajevo) li ricevis la 1-an premion por traduko de poemoj de Ĝura Jakŝiĉ[17]. En Reeĥoj…[18] aperis du liaj poemoj: Elegio, poemeto pri floroj, birdoj kaj pri malĝojo kiu kreskas pro la vivo kiu pasis, klasika elegio kaj la dua ampoemo en kiu ŝi forlasis lin, sed tamen li deziras al ŝi feliĉon. Ili estas verkitaj en klasika romantikisma stilo de serbiaj poetoj el la 19-a jarcento, kun rimoj kaj kun bona lingvoscio.

Nedeljka Subotiĉ (1924-2000) estis membro de la redakta komitato de „La Progreso“, kunlaboranto de „La Suda Stelo“, „Jugoslavia fervojisto“. Ŝi partoprenis multajn jugoslaviajn esperantajn kongresojn kaj gajnis kelkajn premiojn dum literaturaj konkursoj de landaj kongresoj (Novi Sad, Opatija, Split)[19] por originala poezio kaj tradukado. En Reeĥoj[20] aperis kvin ŝiaj poemoj.

La poemo Homo, ĝojo pri nasko de novaj infanoj. Amiko ankaŭ estas ĝeneralhomara – ni povas esti diversaj, sed ni povos esti amikoj „ĉar inter ni, sen baro kaj limo animo parolas“. Tio estas influo de la ĝenerala ideo de Zamenhof. Ŝia poemo Ne pensu, pri bezono ke homo devas kredi ke „la nuno bela daŭras ĉiam“, estas ĝoja poemo kiu proponas ĝuon en nuntempo, ĝuon en ĉiu momento de nia vivo.

Gvozden Srediĉ (1935-2011), fervojisto, verkisto de esperanta lernolibro por fervojistoj, partoprenis en kolekto Reeĥoj[21] per unu poemo. Li diris ke tio estis lia nura poemo. Li verkis dekon da fakaj artikoloj pri trafiko kaj ekonomio, kaj kvin el ili aperis en „Fakaj kajeroj“. Li verkis ankaŭ multajn fakajn artikolojn[22] en fervojfaka gazetaro, kaj estis longjara ĉefredaktoro de Jugoslavia Fervojisto, ĝis la disfalo de Jugoslavio, kiam li jam fariĝis emeritulo.

Sian lokon inter esperantaj poetoj el Serbio akiris iu slovako, inĝeniero Jan Labat (1926-2000). Liaj esperantaj poemoj aperadis en "La Progreso" (32)[23] kaj "La Suda Stelo". En Reeĥoj[24] aperis tri liaj poemoj: Septembra elegio, La forgesitaj horizontoj kaj Disfariĝinta ĝardeno. En Septembra elegio li parolas pri sep mortaj kolomboj pro kiuj "vento sentas doloron". Forgesitaj horizontoj estas tre bela poemo. Al la aŭtoro mankas iuj "neeltrinkita ĉielo", "dezertaj panoramoj", "vesperaj silentoj", "perloj da larmoj", ornamaĵoj de ridetoj" – veraj forgesitaj malgrandaĵoj kiujn kaŝis pulvo de tempo. Li parolas pri ili per neordinaraj epitetoj, sed konvinke. La tria poemo ligas la neligeblajn – glaciojn de nordo kaj la suda maro, junecon kaj maljunecon, forton kaj malforton.

 Tibor Sekelj, escepta persono

Tibor Sekelj (1912-1988) estis la plej konata esperantisto kiu dum la pli granda parto de sia vivo vivis en Serbio (Beogrado kaj Subotica). Li estis verkisto, ĵurnalisto, mondvojaĝanto, esploristo… En Reeĥoj[25] aperis nur unu lia poemo Mi vizitis mian farmon. En tiu poemo Tibor Sekelj vidas sin kiel "bienisto… trairanta sian bienon inter la sep maroj dissemitajn". Li vidis sin kiel civitanon de mondo kaj neniam parolis pri sia nacieco. Li naskiĝis en Slovakujo, vivis en Hungarujo, Serbujo, Montenegro, Kroatujo, Argentino… fondis esperantajn organizaĵojn en diversaj landoj de Suda Ameriko, parolis dudekon da lingvoj, vizitis pli ol okdek landojn… Pro tio mi pensas ke li estis mondcivitano, kaj pri li kiel "sia" povus paroli kaj verki esperantistoj de multaj landoj. Pri tiu lia poemo parolis kaj skribis mag. Zlatoje Martinov en la verko titolita Universalismoj en la poemo de Tibor Sekelj "Mi vizitas mian farmon"[26]. Li skribis ke la "poemo Mi vizitas mian farmon estas sendube la plej konata kaj la plej bela poemo de Tibor Sekelj verkita en Esperanto. La poemo enhavas la plej kosmopolitajn kaj universalecajn ideojn de la aŭtoro".

Tibor Sekelj estis prezidanto de Internacia Geografia Asocio, ĉefredaktoro de Geografia revuo[27], verkisto de multaj libroj en tri lingvoj (serbokroata, hispana kaj Esperanto). Liaj libroj: Tempesto super Akonkagvo, Tra la lando de Indianoj, Kie la civilizo ĉesas, Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo, Nepalo malfermas la pordon, Temuĝino – la filo de stepo serĉas apartan sciencfakan kaj literaturan analizon. Multaj novaj tekstoj pri li aperis en 2012, en la jaro kiu laŭ la decido de UEA estis Jaro de Tibor Sekelj. Interesa estas lia kunlaboro kun gazeto de beograda Esperanto-societo "La Progreso". kaj pri tio ekzistas pli detala verko en kadro de Ronda Tablo pri Tibor Sekelj en Subotica[28].

Aktorino, verkistino Greta

Margareta-Greta Ŝtol (1912-2006), drama aktorino estis ankaŭ esperanta verkistino, premiita dum landaj Esperanto-festivaloj por originala kaj tradukita poezio. En Reeĥoj[29] ŝi estis prezentita kun kvin poemoj: Frenezo, Deziro, Sonĝo kaj realeco, Al la negrino kaj Amo. Ĉiuj ŝiaj poemoj (kun la menciitaj) aperis en 2006 okaze de SAT-kongreso kaj kvindekjariĝo de FES "Branko Maksimoviĉ" el Beogrado, en la kolekto Miozoto (Neforgesumino).[30] Tiam, en la Antaŭparolo de la libro oni taksis: "Ĉi tiu kolekto enhavas diversajn poemojn: amajn, pensoriĉajn, ŝercajn, patriotajn, satirajn, elegiajn – sed ĉiuj enhavas la saman mesaĝon – ĉi tiu vivo kaj ĉi tiu mondo estas belaj, se ni scipovas vidi kaj senti tiun belecon. Ŝi verkis ankaŭ drametojn, sed ili ne aperis, kvankam iujn de ili ŝi mem aktoris okaze de esperantaj aranĝoj. Ŝia poezio, laŭ la verkinto de Enkonduko Marĵori Boŭlton, surprizas, ĉar "tiuj virinoj (Vesna Skaljer-Race kaj Margareta Greta Ŝtol) ofte tiel konsterne belaj, ofte en pasinteco tiel hontinde sklavigitaj kaj humiligitaj, ofte tiel leonine heroaj… donis la rektan sincerecon, la sendependan originalecon…"

Kun sia lirika kolekto Miozoto Margareta Greta Ŝtol ricevis altan lokon en esperanta poezia kampo en Serbio. Tamen, ŝia granda kontribuo apartenas al tradukado kaj danke al ŝia laboro aperis Antologio de serba poezio 1200-2000, kvankam ŝia edzo estis ĉefredaktoro de la libro.

La plej premiita serba aŭtorino

Vesna Skaljer-Race (1911-2000), pseŭdonimo Veraska, estis unu el la plej konataj esperantaj verkistoj en la historio de originala Esperanto-literaturo de Serbio. Ŝi estis aktiva membro de beograda Esperanto-societo "Radomir Klajić", prezidanto de Instituto por Esperanto, membro de la redakta komitato de "La Progreso" kaj "La Suda Stelo", verkisto nacilingve kaj esperante. Ŝi еĉ dekkvinfoje estis premiita en Belartaj Konkursoj de UEA, kaj tiel fariĝis la tria plej premiita aŭtoro. Interalie ŝi en la jaro 1965-a esperantigis la kantojn por esperanta gramofondisko por Diego Varagić "Diego Varagić kantas en Esperanto". Ŝi verkis du originalajn esperantajn kolektojn: Maristo surmastre[31] (Beogrado 1969) kaj El la vivo (Beogrado 1977).

En "Reeĥoj…" aperis eĉ kvin poemoj de Vesna Skaljer-Race: Sklavoj, Virino, Plendo, Krepusko kaj Mateno. Ĉiuj poemoj poste aperis en ŝiaj kolektoj. Pli larĝa kaj atenta analizo de poemoj de Vesna Skaljer Race serĉas ankaŭ apartan verkon.

Siatempe ŝi klarigis aperigadon de siaj poemoj[32]: "En Hago, dum UK en 1964-a, kiam mi gajnis la unuan kaj duan premiojn, kaj dividis la trian premion por originala poezio en Belartaj Konkursoj de UEA, gesamideanoj M. Boŭlton kaj R. Perez gratulis al mi kaj interesiĝis pri mia verkado. Profesoro Perez deklaris sin preta aperigi poemkolekton, kondiĉe ke mi unue sendu la poemojn al M. Boŭlton, kiu prijuĝu ilin" – diris Vesna Skaljer Race okaze de apero de ŝia kolekto. Ŝi mem aldonis siajn poemojn kaj hodiaŭ ŝiajn librojn oni povas trovi en privataj bibliotekoj de esperantistoj. Novaj eldonoj ne estis.

Belartaj Konkursoj de UEA

Belartaj Konkursoj de UEA komenciĝis en la jaro 1950-a. Serbiaj esperantistoj partoprenis Belartajn Konkursojn de UEA dekomence kaj oni povus diri ke Belartaj Konkursoj de UEA en periodo de pli ol du jardekoj havis influon al la originala serbia esperanta literaturo. Iuj esperantaj aŭtoroj el Serbio estis tre aktivaj partoprenantoj de Belartaj Konkursoj.

Unu el la unuaj premioj por serbiaj esperantistoj estis dua premio por teatraĵo "La malamiko" de Boĵidar Trudić[33] en la jaro 1956. Poste komenciĝas serio da premioj por Vesna Skaljer Race kaj Tibor Sekelj, seninterrompe ĝis 1981. Nur en la jaro 1963a trian premion por prozo Sur dalmata fiŝistinsulo ricevis Srĝ Aranĝeloviĉ. Vesna estis premiita: per la unua premio dufoje, per la dua premio kvinfoje, per la tria premio naŭfoje kaj ŝi ricevis laŭdanhonoran mencion trifoje. Mi legis ke ŝi, laŭ nombro de rekonoj en kadro de Belartaj Konkursoj, estas tria en la mondo.

Tibor Sekelj estis premiita sesfoje por prozo kaj ricevis unufoje la unuan premion kaj kvinfoje la duajn premiojn el Belartaj Konkursoj de UEA..

En la jaro 1986a la unuan premion de la Belartaj Konkursoj de UEA en Pekino ricevis por Nokturno por Blankulo Koviljka Tišma Janković. Ŝi verkas prozon la unua kolekto nomiĝas ''Djeca sa pustoline'' (Infanoj de senmastra posedaĵo), kiun ŝi eldonis en 1975. ''Jadni moj Judo'' (Mia kompatinda Judaso) estas la titolo de ŝia romano, eldonita en 1982. Multaj ŝiaj rakontoj estis publikigitaj en diversaj gazetoj kaj periodaĵoj. Premiita rakonto estis aperinta en Jugoslavia Stelo 1/1987. Ŝia rakonto La vojo tra la tombejo aperis en Monato 4/1999. Eldona entrepreno Matica Srpska el Novi Sad aperigis ŝian romanon Dozivi kroz oluju (Alvokoj tra tempesto). Premion por la plej bona libro por infanoj ricevis Zlatoje Martinov por libro de tradukoj de infana poezio Al la mondo donace[34], kaj laste premiita el Serbio estis juna Marko Nikolić kiu gajnis la duajn premiojn de 2005 kaj 2006 por teatraĵoj.

Aperintaj libroj

En Novi Sad en 1923 fondiĝis E-societo sub la nomo Amika Rondo Esperantista en kiu la plej interesa membro estis Marko Nešić, esperantisto, partopreninto de multaj kongresoj, verkisto kaj komponisto de deko da esperantaj kantoj el Vojvodine. E-societo el Novi Sad portis lian nomon kaj lia esperanta aktiveco estis priskribita en "Sa pesmom u narodu" – "Kun kanto en popolo".[35]

La nombro da aperintaj libroj de originala esperanta literaturo en Serbio ne estas granda. Iuj verkistoj aperigis siajn librojn en aliaj landoj, kaj iuj aŭtoroj en Serbio povus esti aŭtoroj de najbaraj landoj, ĉar ili estis aktivaj esperantistoj ankaŭ en tiuj landoj (Kroatio). Tiel verkoj de Stevan Živanović aperis en Kroatio kaj en Serbio: (Mizeruloj, Bjelovar, 1922, Bela kaj stela, Zagreb, 1925, La diino de la maro, Zagreb, 1926, La sonorilo de Bled, Beograd, 1959. Verkoj de Božidar Trudić: Provinca gastejo, Beograd, 1955, kaj La malamiko, la 2a premio de Belartaj Konkursoj en la jaro 1956a, aperis en Beograd, 1957, kaj libro Du noveloj de Branko Radaković en Beograd, 1955. Libroj de Tibor Sekelj aperadis en la tuta mondo: La trovita feliĉo, Buenos Aires, 1945, Nepalo malfermas la pordon, La Laguna, 1959, Ridu per Esperanto, Zagreb, 1973, Premiitaj kaj aliaj noveloj, Zagreb, 1974, Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo, La Laguna, 1979, Mondo de travivaĵoj, Pisa, 1981, 1990, La Mondo de Tibor Sekelj, kvin libretoj, Subotica, 1983, Ĝambo rafiki. La karavano de amikeco tra Afriko, Pisa, 1991, kaj Kolektanto de ĉielarkoj, Pisa, 1992. Poemo de Svetislav S. Petrović Sonetkrono por la esperantistaro, Beograd, 1957, du libroj de Vesna Skaljer Race Maristo surmaste, poemoj, Beograd, junio 1969 kaj El la vivo, noveloj, Beograd, 1977. Ekzistas tri libroj kiuj parte estas originala esperanta literaturo de Sergej Kalčić Notoj pri la plej granda kuraĝulo, Legendoj pri Hajduko Veljko kaj pri lia naskiĝvilaĝo Lenovac, Sergej Kalčić kaj Jadranka Mirić, Zaječar, 1999, Ŝtonigitaj fratoj, Legendoj el la regionoj ''Timok'' kaj ''Crna Trava'', Zaječar, 2000. kaj Planedo hejmlando de vojaĝanto I, Zaječar, 2000. Taglibro de bombardado de Zoran Ćirić Vespermesaĝoj bedaŭrinde okazis aperis en Varna, Bulgario 2000. Poemoj de Margareta Greta Ŝtol Miozoto, kolekto de poemoj, aperis en Beogrado 2006, sed nur por partoprenantoj de SAT-kongreso, libroj de Terezija Kapista Esperanto lingvo de paco en Burundo – Afriko, Beogrado, 2006, Esperanto lingvo de paco en Irano, Beograd, 2007 kaj Ie pri io. Memoraĵaro, Beograd, 2012, kaj ankaŭ libro de Senka Tomić – Lampiro en mozaiko, dulingva kun serbaj kaj esperantaj poemoj, kaj Dimitrije Diso Janičić Maturaj meditadoj, originalaj poemoj kaj novelo, aperis 2012 en Beogrado.

Eble, en tiu listo povus esti la libreto de poemoj de Marko Petrović "Ilia tosto je nia kosto" kiun eldonis Zagreba Esperanto ligo 1990. Tiu poemaro estis premiita en la literatura konkurso "Ivo Rotkviĉ" organizata de ZEL en la jaro 1989a. Tio estis tre akra satira analizo de nia tiama socio. Tamen, tagaktualaj poemoj rapide malnoviĝas kaj falas en forgeson.

Taglibroj de instruistino

Terezija Kapista (1931-) estas interesa persono en la Esperanto-vivo de Serbio. Ŝi ĝustatempe estas aŭtoro de originalaj verkoj, tradukisto en Esperanto kaj el Esperanto kaj eldonisto de libroj. Ŝi esperantiĝis post emeritado kaj fariĝis unu el la plej konataj  Ĉe-instruistinoj[36]. Ŝi havis kuraĝon vojaĝi tra la tuta mondo kaj instrui al homoj la internacian lingvon. Ŝi tradukis ambaŭflanke: el Esperanto ŝi tradukis Nova realismo (Novi realizam) kaj Centa simio (Stoti majmun), kaj en Esperanton ŝi tradukis libron de Tibor Sekelj: Temuĝino, la filo de stepo. Ŝi ankaŭ tradukis en la serban lernolibron de Stano Marček (Esperanto – direktna metoda). Ĝustatempe, ŝi estis eldonisto de tiuj libroj. Eble, atenton probable meritas ŝia eldono de konata novelo de Brana Ŝĉepanoviĉ Buŝo plena je tero (Usta puna zemlje).

Ŝiaj taglibraj notoj dum vojaĝo tra la mondo estas ne nur dokumentoj pri ŝia internacia aktiveco kaj pri sukceso de la rekta Ĉe-metodo, taglibre rakontitaj neordinaraj okazaĵoj, renkontiĝoj, strangaj fantastaj moroj… Tiel fariĝis libroj Esperanto en Irano[37], Esperanto en Burundo kaj Ie pri io. Libroj originale verkitaj en Esperanto estas ne nur taglibraj notoj[38], ili fariĝas dokumentoj pri disvastigado de la internacia lingvo, dokumentoj pri la Esperanto-movado en tiuj landoj. Tra tiuj tekstoj ŝi ne restas nur notinto de okazaĵoj, sed ankaŭ liaj rakontoj estas vera literaturo. Ŝia aktiveco devas esti konsiderata kiel grava parto de la historio de SEL.

Scienca kaj faka literaturo

Apartan lokon en originala esperanta literaturo en Serbio meritas ankaŭ sciencaj verkoj (d-ro Boĵa Popoviĉ (1913-1993), doktoro de sciencoj kaj universitata profesoro, kiu estis ankaŭ vera esperantisto, verkisto de lernolibro por esperantistoj. En lia scienca biografio, konsistanta el 15 libroj kaj 123 sciencaj kaj fakaj laboroj,[39] 46 aperis en la Esperanto kaj pli ol triono de liaj verkoj havis resumon ankaŭ en Esperanto. D-ro Boĵo Popoviĉ estis membro de esperanta Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS – San Marino). Lia alvenprelego en tiu Akademio estis Perturboj de la surcentraj vektoraj elementoj de planet-(komet) arbilo. Tiu verko aperis en Scienca revuo 36 (paĝoj 51-67) en la jaro 1985. Apud tio ke li estis aktiva membro de beograda Esperanto-societo, li estis ankaŭ prezidanto de SEL, de JEL, sekretario kaj prezidanto Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE).

D-ro Miodrag Stojanović, doktoro pri sciencoj, universitata profesoro de la greka lingvo, prelegis en Kongresa (antaŭe Somera) Universitato en kadro de Universalaj Kongresoj, verkis plurajn verkojn pri Esperanto (Grekaj kaj latinaj lingvaj elementoj en Esperanto[40]), pri rilatoj inter la greka kaj serba lingvoj, kelkajn verkojn aperigis en Scienca revuo kaj partoprenis en DESKF (Danubaj Esperantaj Scienc Fakaj Kunvenoj) per scienca verko pri Rigo de Fera, greka poeto kaj batalanto por libereco.[41]

Fakajn verkojn pri trafiko kaj ekonomio verkadis mag. Gvozden Sredić (1935-2009)[42] kaj Lajoŝ Sekereŝ (1927-2007), ankaŭ pri terminologio kaj trafiko[43].

Stevan Stojnić (1887-1963) estas aŭtoro de bona lernolibro (А. Б. Ц. течај међународног помоћног језика Есперанто, 386 pĝ, Beogrado 1936). Li, kiel profesoro, estis tre aktiva inter la du mondmilitoj, kaj estis aktiva esperantisto post la Dua mondmilito. Slovenia Esperanto Ligo organizis somere de 1957 Someran Pedagogian Semajnon sub aŭspicio de Nacia Unesko-komisiono. Post la Semajno estis preparita libro Esperanto kaj lernejo (Eldonis JEL, Ljubljana, 1959, formato B5, 200 paĝoj). Stevan Stojnić tiam preparis verkon Mnemoniko kaj ĝia alligo al la daŭrigaj kursoj de Esperanto. Por tiu okazaĵo beograda instruisto Petar Vukomanović preparis menciindan verkon.

Inter pedagogiaj fakuloj dum la lastaj dudek jaroj apartan rolon inter serbiaj esperantistoj ludis mag. Radojica Petrović. S-ano Petrović kiel longjara prezidanto kaj funkciulo de ILEI estis en ĝusta loko por pedagogia laboro rilate al Esperanto. Liaj verkoj estas gravaj kaj utilaj por nunaj kaj estontaj instruistoj de la internacia lingvo (kaj ne nur ili), ĉar li principe verkis pri moderna pedagogio, pri utiligado de komputilo en edukado[44], pri rolo de la reto en pliriĉigo de la edukada procezo, pri novaj lerniloj kaj ilia uzado kaj pri novaj kondiĉoj kaj eblecoj de internacia kunlaborado[45]. Verkoj de Petrović aperadis en diversaj revuoj[46], libroj[47], ankaŭ en la serba kaj angla lingvoj. Apud tio, R. Petrović partoprenis multajn internaciajn simpoziojn, diskutforumojn kaj kunvenojn de pedagogoj de ĉiuj kontinentoj, kaj estis preleganto en diversaj fakaj kunvenoj.

Literaturajn kritikojn kaj recenzojn de libroj verkas Zlatoje Martinov, verkisto, ĵurnalisto, tradukisto. Li verkas teoriajn tekstojn pri Esperanto[48] kaj multnombrajn recenzojn[49]. Zlatoje Martinov estas serba verkisto kun du kolektoj da aperintaj rakontoj kaj kelkaj publicistikaj ĵurnalismaj libroj, aktiva ĵurnalisto kaj ĉefredaktoro de gazeto "Republika". Simila estas ankaŭ Ĝorĝe Dragojloviĉ, ĵurnalisto[50], kunlaboranto de Tibor Sekelj[51], aktiva esperantisto en Subotica.

Estante en Novi Sad la plej konata esperantisto, Boriŝa Miliĉeviĉ (1930-2013)[52], tradukisto, redaktoro, bibliografo kaj direktoro de Instituto por Esperanto SEL, preparis esperantajn bibliografiojn por ĉiuj eksaj ŝtatoj de la iama kuna ŝtato. Li estis daŭriganto de la laboro de Marinko Ĝivoje. Li ankaŭ estas kunaŭtoro kun Zlatoje Martinov de libreto en la serba pri la lingvo Esperanto[53]. Ordinaraj legantoj bibliografion ne rigardas kiel sciencan laboron. En tiu parto de esperanta literaturo ĉe ni, en Serbio, certe estis aŭtoritato profesoro Boriŝa Miliĉeviĉ.

La lastajn dek jarojn en la nacia movado estas aktiva Dimitrije Janiĉiĉ, ĵurnalisto kaj pli frua aktivulo de fervojista Esperanto-movado. Li estis aŭtoro de multaj recenzoj[54], fakaj[55] kaj aliaj prelegoj[56], poemoj[57] kaj noveloj. Li verkis serbe pri Esperanto[58] kaj Esperante pri diversaj temoj, kaj liaj verkoj aperis en multaj esperantaj revuoj kaj gazetoj kaj ok el ili gajnis premiojn de diversaj esperantaj redaktaj komitatoj kaj organizaĵoj[59].

Novaj sonoj

Pri kolekto de Senka Tomić iu recenzinto diris ke ŝi „havas sufiĉe grandan forton de impreso, iun specon de grandega anima kapacito de pulmoj por ke ŝi povu enspiri la tutan mondon en sian „mi“ kaj ke revenigi tiun „mi“ al tiu sama mondo en formo de forta kaj esprimplena emocio“. Simple dirite, ŝia kolekto havas plenan animon kaj forton de vera kreinto. Ŝi, vere, verkas virine, kiel ŝi balancas, karesas, delikate sed anhelante, mallonge kiel frapado. Kiel ŝi batas la klavaron de piano, kio eblus esti vero, ĉar ŝi estas muzikistino. En ŝiaj versoj ekzistas ankaŭ doloro. Tiu doloro ne povas esti venkita. Ŝi diris ke „ne forestis vortoj kiuj povus kanti“. Tamen, ŝi kantas venkinte la doloron.

Pri poezio de samideano Dimitrije (Diso) Janiĉiĉ[60] ankoraŭ ne ekzistas taksoj, kvankam li aperigas siajn verkojn en multnombraj esperantaj revuoj, gajnis dekon da diversaj premioj kaj kvankam li estas grava figuro en nuntempa originala esperanta literaturo en Serbio.

Tradukita literaturo

Ĉe traduka literaturo estas gravaj traduko el kaj traduko en Esperanton. Dum la pasintaj cent jaroj ambaŭ branĉoj de tradukado ekzistis, foje pli foje malpli riĉaj. Tamen la serba nacia literaturo ne estas sufiĉe bone prezentita al esperantistoj, sed ankoraŭ malpli bone estis prezentita la originala esperanta literaturo al serboj. Kaj la literaturo de similaj malgrandaj aŭ malproksimaj popoloj (estona, vjetnama, litova) nur parte estas prezentita tra Esperanto kiel pontolingvo. Nun alvenis tempo kiam ankoraŭ malpli estos tiaj tradukoj, ĉar ne ekzistas mono por tia laboro kaj por presado de tiaj libroj.

Inter la tradukantoj en centjara historio ekzistas dudeko da tradukistoj. Nun ankoraŭ estas aktivaj: Agnesa Eremija, Pribislav Marinković, Terezija Kapista, Zlatoje Martinov, Radojica Petrović, Ĝorĝe Dragojloviĉ, Dimitrije (Diso) Janiĉiĉ, Ljliljana Popović

Konkludo

Ĉiuj, ankaŭ eĉ tiuj plej malgrandaj kontribuaĵoj al originala esperanta literaturo, signifas perlon en arta koliero de Esperanto kiel lingvo kiu sen ŝtato, nacio, ekonomio kaj burokrata aparato de organiza socio, tamen kreas literaturon kaj disvastigas lingvon. Taksoj de literaturaj kritikistoj kaj membroj de ĵurio de jam monde konataj Belartaj konkursoj al verkoj de serbiaj esperantistoj atestis ĝian valoron en monda kadro. Verŝajne, kontribuo de serbiaj esperantistoj estus pli granda, sed sur malpaca Balkanio paco daŭras nur kelkajn jardekojn, tempo por kiam oni ne povus bone organizi kaj pli labori.

Mia opinio – malgranda atento estis dediĉita al literaturaj provoj de serbiaj esperantistoj en kadro de nacia literaturo kaj kulturo. Neniu verko de esperantistoj estis tradukita en la serban. Inverse – jes. Naciaj gazetoj tre malofte informas pri laboro de esperantistoj. Ĉi tio estas la unua verko pri tiu temo inter esperantistoj. Se mi tradukos ĝin en la serban, tio estos la unua teksto pri originala esperanta literaturo en Serbio kiu aperos en Serbujo.[1] En la jaro 1102 serba reĝo Stevan Prvovenĉani (Stefano la Unuakronita) ricevis kronon de roma papo, kaj lia frato aperis sian unuan literaturan verkon.

[2] La unuaj literaturaj esperantaj tekstoj aperis en bultenoj de beograda kaj zemuna Esperanto-societoj en la jaroj 1910-1912.

[3] Svetislav Adzejkoviĉ el Brus, Dobrosav Kovaĉeviĉ el Ŝabac kaj Ĉedomir Marjanoviĉ el Pančevo. Ili estis studentoj teologio en Kiev. Laŭ Srĝ Aranĝeloviĉ: Antologio de la serba poezio (1200-2000), Beograd 1998, p. 11.

[4] Jovan P. Jovanoviĉ: ESPERANTO - Međunarodni jezik, uputstvo za izučavanje, Kragujevac 1908.

[5] Belartaj konkursoj de UEA: Pri homoj kaj verkoj – Eseoj pri la Esperanto-kulturo, UEA, Roterdam 2012, redaktita de Michela Lipari kaj Humphrey Tonkin, ISBN 978-92-9017-110-4.

[6] Belartaj konkursoj de UEA: Pri homoj kaj verkoj – Eseoj pri la Esperanto-kulturo,, p. 131-137.

[7] Drago Kralj: Kvar prelegoj pri esperanta literaturo, Beograd 1957.

[8] Marinko Ĝivoje, Historio de Esperanto-movado en Jugoslavio, Jugoslavia fervojisto, Beograd 1960, p. 46.

[9] Reehoj el Jugoslavio, p. 93-95.

[10] Stevan Ĵivanoviĉ: LA SONORILO DE BLED, Naučna knjiga (La scienca libro) Beograd 1959, 112 p., antaŭparolo Marinko Ĝivoje.

[11] Ferenc Szilagyi: Recenzo SONETKRONO POR LA ESPERANTISTARO de prof. Sv. S. Petroviĉ, Norda Prismo 57/4, paĝo 221.

[12] Petar Petroviĉ Njegoŝ: La montara krono, Obod Cetinje 1970, redaktoroj Miladin Peroviĉ kaj Bogiĉ Noveljiĉ.

[13] Vidu D. Janičić: Tibor Sekelj kunlaboranto de „La Progreso“, en kadro de Ronda Tablo pri Tibor Sekelj, Subotica 2012 kaj kongresa numero de Beograda Verda Stelo, aŭgusto 2012.

[14] Antonije Sekelj (1907-1980) estis aŭtoro lernolibroj Esperanto, udžbenik za samouke (Lernolibro por aŭtodidaktoj), Esperanto u 35 lekcija (Esperanto en 35 lecionoj – tri eldonoj) kaj du vortaroj.

[15] Reeĥoj el Jugoslavio, Prologo de Marinko Ĝivoje, p. 9.

[16] Reeĥoj el Jugoslavio, Enkonduko, p. 17.

[17] M. Ĝivoje: Panoramo de esperanta literaturo, Zagreb 1979, p. 149; Josip Pleadin: Ordeno de Verda Plumo, Ĝurĝevac (Kroatio), 2006, p. 183.

[18] Reeĥoj el Jugoslavio, p. 33-34.

[19] Josip Pleadin: Ordeno de Verda Plumo, Ĝurĝevac (Kroatio), 2006, p. 220.

[20] Reeĥoj el Jugoslavio, p. 60-64.

[21] Reeĥoj el Jugoslavio, p. 47.

[22] M. Ĝivoje: Panoramo de esperanta literaturo, Zagreb 1979, p. 149; Josip Pleadin: Ordeno de Verda Plumo, Ĝurĝevac (Kroatio), 2006, p. 216.

[23] La Progreso, n-ro 32.

[24] Reeĥoj… p. 27-31.

[25] Reeĥoj el Jugoslavio, p. 38-41.

[26] Vidu prelegon de Zlatoje Martinov sub titolo Universalismoj en la poemo de Tibor Sekelj "Mi vizitas mian farmon" dum Ronda Tablo en Subotica kaj en teksto de prelego en kongresa numero (la V-a kongreso) de "Beograda Verda Stelo" 18, Beograd 2012.

[27] Drago Kralj: Kvar prelegoj pri esperanta literaturo, Ljubljana 1960, p. 178.

[28] Dimitrije Janiĉiĉ: Tibor Sekelj kunlaboranto de gazeto "La Progreso", Ronda Tablo pri vivo kaj laboro de Tibor Sekelj en Subotica, 2012.

[29] Reeĥoj el Jugoslavio, p. 52-59.

[30] Maragareta Greta Ŝtol: Miozoto (Neforgesumino), eldonis FES "Branko Maksimović" Beogrado 2006, ISBN 86-7307-184-4, donaco al partoprenantoj de Kongreso SAT.

[31] Vesna Skaljer Race, Maristo surmaste, Beograd 1969, eldono de aŭtoro

[32] La Suda Stelo 1/1969: Vesna Skaljer Race aperigos sian E-poemojn, subskribita sm, verŝajne Simo Milojević, membro de redakta komitato de LSS.

[33] Boĵidar Trudiĉ, komponisto, verkisto de dramoj La malamiko (1965) kaj frua Provinca gastejo (1955), estis tradukisto de dramoj B. Nuŝić (Analfabeto, Butono, Suspektinda persono)

[34] Zlatoje Martinov: Al la mondo donace - Antologio de la serba porinfana poezio, Strategia, Beograd 1996, dulingva serba kaj esperanta

[35] Sa pesmom u narodu – Almanah, Tiski cvet Novi Sad 2009.

[36] Josip Pleadin: Ordeno de Verda Plumo, Ĝurĝevac (Kroatio), 2006, p. 120.

[37] T. Kapista: Esperanto lingvo de paco en Irano, Beograd 2007, p. 58, ISBN 978-86-901073-9-1.

[38] Recenzo Dimitrije Janiĉiĉ: Nekonata mondo de konata esperantistino, Ie pri Io, Beograd 2012, p. 156.

[39] T. Milovanov: Lajf and scientific Activity of profesor Božidar Popović (1913-1993), Astronomical Observatory, Volgina 7, Belgrade, Serb. Astron. 3. No 157 (1998), 119-126.

[40] Beograda Verda Stelo, 3/2007, p. 35-40, Beograd 2007.

[41] Vidu pli en serblingva verko kun resumo en Esperanto kaj angla: Dimitrije Janičić: Kontribuaĵo de profesoro Miodrag Stojanović al internacia linvo Esperanto, Mitološki zbornik 22, Centar za mitološke studije Rača 2009, paĝoj 88-97.

[42] Vidu FFK (Fervojaj fakaj kajeroj) 4/1995, 5/1996, 6/1997, 10/2002 kaj 11/2003 kie aperigas fakajn tekstojn mgro de Gvozden Srediĉ.

[43] Vidu FFK (Fervojaj fakaj kajeroj) 1/1992, 5/1996 kaj 10/2002, kie aperigas tekstojn de L. Sekereŝ.

[44] Vidu tekstj de Radojica Petroviĉ en Internacia Pedagogia Revuo 4/2001, p. 8-13; 1/2003, p. 3-10; 2/2003, p. 1-4; 3/2005, p. 14-20; 3/2005, p. 3-7; 4/2005, p. 6-11;

[45] Vidu ankaŭ: Ĝenerale pri instruado de Esperanto en; Manlibro pri instruado de Esperanto, (red. K. Kovaĉ) ILEI, Den Haag 2005, p. 9-12, kaj Interkulturo per Esperanto kaj interreto en Manlibro pri instruado de Esperanto (red. K. Kovaĉ) ILEI, Den Hag 2005, p. 140-143.

[46] Vidu verkoj de R. Petrović: Literatura foiro 187/2000, p. 241-242; 196/2002, p. 91-93; 207/2004, p. 49-50

[47] Interkultura edukado per Esperanto, en libro: La arto labori kune, Roterdamo 2009, p. 585-593.

[48] La lantismo kaj esperantismo, en kolekto: Sociaj aspektoj de la E-movado, p. 17-23; Kurta trarigardo de la Esperanta literaturo, BVS 3/2008; Naciaj literaturoj kaj Esperanto kiel literatura medio, Literatura foiro 233/2008, p. 123-126; Pri la esperanta tradukado kiel arto, Literatura foiro 240/2009, p. 34-39.

[49] Vidu: Jugoslavia stelo 3/1990, p. 10; Beograda Verda Stelo 1/2006; Literatura foiro 122/1999, 198/2002, 231/2008, 236/2008, 244/2010, 247/2010 kaj 256/2012; Tempo (Zagreb) 115/2012.

[50] Redaktoro de VELO - recenzoj, aliaj tekstoj, ekspozicioj; Jugoslavia Stelo:ĉefredaktoraj tekstoj.

[51] Tibor Sekelj, PACO; Ĝ. Dragojloviĉ (red.): Tibor Sekelj – Simileco kaj diverseco, Agordu la koroj, La kormoranoj ankoraŭ ne revenis (red.)

[52] Boriša Milićević: Esperanto, udžbenik za ekspresne kurseve, Novi Sad 2004, Eldonis ES "Marko Nešić". Propra bibliografio 1954-2011, eldonis AIS Banja Luka 2011. Li estis ankaŭ aŭtoro de kelkaj antologiojn

[53] B. Milićević, Z. Martinov: Esperanto u službi svetske kulture i međunarodnog sporazumevanja, Beograd 1998. (Esperanto en la servo de monda kulturo kaj internacia komunikado).

[54] En Beograda Verda Stelo 1-20/2006-2013; Literatura foiro; libroj de Tereza Kapista,

[55] Fervoja trafiko sur la sojlo de 21 jarcento, TEJO-kongreso Zagreb; Fervoja muzeo de JŽ (IFEF kongreso en Hamar, Norvegio); Fervojaj altlernejoj en Jugoslavio (kongreso JAFE en Sarajevo); Propedevtika valoro de Esperanto (Dua kongreso de serbiaj esperantistoj, Jagodina); Informado en EU (3a kongreso de serbiaj esperantistoj, Zemun) ktp.

[56] Bazaj informoj pri Esperanto, Kolarac, Beograd 2011.

[57] Poemoj aperadis en: Beograda Verda Stelo, Literatura foiro, Beletra Almanako, La Karavelo, La ondo de Esperanto, Mimerkobo, Penseo, Luna poezio, Vesperto ktp.

[58] D. Janičić: Vladimir Kirda kaj Esperanto, Diurnia, Subotica 2012 kaj vi vidu rimarko 40.

[59] La unuaj premioj por poezio kaj prozo de La Ondo de Esperanto; La unua premio por poezio Lunpoezio; La unua, dua kaj tria premioj en Ekra Bulgario; tria premio Litova Stelo ktp.

[60] Dimitrije (Diso) Janiĉiĉ: Maturaj meditadoj, Interpres, Beograd 2012, poemoj kaj novelo.