koncerto-lpg-3

اسپرانتو: زبان بین المللی

انسانها برای هدفهای بسیار متفاوتی از اسپرانتو استفاده می کنند، ولی بیشتر برای دوست شدن با انسانهایی از کشورهای مختلف.

هدف، جایگزینی زبانهای دیگر نیست، بلکه پلی بین جوامع زبانی مختلف بودن است.

بیشتر بیاموز
ما چه میکنیم
مشغول شو
اسپرانتو یاد بگیرید
اسپرانتو یاد بگیرید

آسانترین زبان؟

اسپرانتو سریعا قابل یادگیری و منطبق با بیان منعطف ایده های بسیاری فرهنگهاست.

انسانها معمولا موفق میشوند اسپرانتو را چندین مرتبه زودتر ازدیگر زبانها بیاموزند.

بیشتر بخوان
Uzu Esperanton

اسپرانتو یاد بگیرید

اسپرانتو سریعا قابل یادگیری و منطبق با بیان منعطف ایده های بسیاری فرهنگهاست. انسانها معمولا موفق میشوند اسپرانتو را چندین مرتبه زودتر ازدیگر زبانها بیاموزند.

شروع کن یاد بگیری

کتابهای اسپرانتو

اسپرانتو بیش از دیگر وسایل، مورد علاقه نویسندگان و شعرا قرار گرفته است.ادبیات اصیل اسپرانتو میتواند به پنج دوره، تقسیم شود.

بیشتر بخوان

فیلمهای اسپرانتو

با استفاده از اسپرانتو، میتوانی بسیاری فیلمهای نفیس که خارج از کشور تولید شده، در دسترس عموم نیستند را ببینی. همچنین جامعه در حال رشد هنرمندان اسپرانتودان وجود دارد که به زبان اسپرانتو، فیلمهایی برای یوتیوب یا سیمای شبکه ای می سازند.

بیشتر بخوان

اخبار اسپرانتو

برای خواندن اخبار از دیدگاه جدید، از اسپرانتو استفاده کن و در مورد دیدگاه انسانهای همه دنیا تحقیق کن.

بیشتر بخوان

فرستنده های اسپرانتو

اینترنت همیشه برای اسپرانتو، برکت بوده. اینترنت به جمع گسسته و دور از هم، امکان ارتباط ساده تر میدهد. یکی از ابزارهایی که از اینترنت استفاده میکند، "پادکست" و رادیو اینترنتی است.

بیشتر بخوان

دوستان اسپرانتو

بوسیله "دوستان اسپرانتو" میتوانی حمایت خود از اسپرانتو را نشان دهی و بطور مرتب اطلاعات کوتاهی در مورد اسپرانتو به زبان خودت، دریافت کنی.

بیشتر بخوان

اسپرانتو در سراسر دنیا

صدها سازمان اسپرانتو در سراسر دنیا. به این نقشه نگاهی بینداز یا از ابزار جستجو برای یافتن سازمان نزدیک خودت، استفاده کن.

دوست اسپرانتو شو