بوسیله اسپرانتو، می توانی با زندگی انسانهای مختلف دنیا آشنا شوی- حتی انسانهایی که امکان کافی برای یادگیری دیگر زبانهای بیگانه را ندارند. همچنین میتوانی اخبار دنیا یا اخبار دنیای اسپرانتو را بخوانی.

رادیو بین الملی چین

چین، خبرهای جاری دنیا را به ما پیشنهاد میدهد. میتوانی یا نها را بخوانی یا به آنها گوش کنی در رادیو/ پادکست. اگر اخبار چین را ترجیح میدهی، “اال پوپولاچینیو را بخوان“.

Le Monde Diplomatique

اگر میخواهی تحلیل ها و اظهار نظرهای مفصل در مورد اخبار را بخوانی، نسخه اسپرانتو Le Monde Diplomatiquue شبکه مناسب شماست.

ببینید

اخبار رادیو شبکه ای لهستان

رادیو شبکه ای لهستان، بطور مرتب در مورد اخبار لهستان و حرکتهای اسپرانتویی، به زبان اسپرانتو خبر می دهد. تمام خبرها هم نگاشته شده وهم ضبط میشود، بنابراین برای کسانی که آموزش می بینند، بسیار مفید است.
ببینید

Libera Folio

مجلات محلی و ملی، بندرت در مورد رویدادهای دنیای اسپرانتو، گزارش میدهند. بنابراین در مورد این مسایل در “برگه آزاد” بخوان.

ببینید

موج بالتیک

همچنین “موج بالتیک” بطور مرتب در مورد اخبار جامعه اسپرانتو، گزارش می دهد.
ببینید

صداهای جهانی

آیا میخواهی بدانی زندگی واقعی سایر کشورها، چیزی که بندرت در اخبارپیدا میشود، چگونه است؟ صداهای جهانی را به اسپرانتو ببین.
ببینید

مجله علمی

اگر به دلیلی بخواهی در مورد کشفیات علمی جدید بخوانی، مجله علمی را ببین.
ببینید

شروع کار

برای اخبار از دیدگاه سندیکاها، “شروع کار” را به زبان اسپرانتو امتحان کن.
ببینید

اطلاعات مجله ای UEA

اگر کنجکاوی که انجمن ما چه میکند، اطلاعات مجله ای را بخوان.
ببینید