میخواهی بما کمک کنی… ولی هنوز خوب اسپرانتو نمیدانی!

” دوستان اسپرانتو “پروژه سازمان جهانی اسپرانتو (UEA) برای کمک به افراد است تا علاقه خود را نشان دهند، حتا اگر هنوز زبان نمی دانند. بوسیله این برنامه، شما بدون پرداخت هزینه، ورود محدود به آنچه ما ارائه میکنیم خواهی داشت- با اطلاعات خاصی برای آموختن در مورد اسپرانتو.*
بوسیله “دوستان اسپرانتو” شما میتوانی حمایت خود از اسپرانتو را نشان دهی و بطور مرتب اطلاعات کمی در مورد اسپرانتو، بهر زبانی که مایل هستی، دریافت کنی.
* اگر 35 ساله یا جوانتر هستی، مجانی عضو TEJO(بخش جوانان) بوده و “دوست جوان اسپرانتو” شناخته خواهی شد.