احتمالا در مورد سازمان ها، کلاسهای اسپرانتو و تماسهای محلی بیشتر، میتوانی از انجمن اسپرانتو کشور خودت، اطلاع بگیری. ولی میتوانی آدرسها را به زبان خودت در این صفحه اینترنتی یا نقشه زیر هم پیدا کنی.
انجمن اسپرانتو ایران, سالوتون
اگر آدرس تماس مناسبی برای مکانی که هستی، پیدا نکردی، لطفا از این آدرس استفاده کن فرم تماس.
این نقشه را ببین یا از موتورهای جستجو برای یافتن سازمان نزدیک خودت، استفاده کن.
اگر کلوب یا سازمانی می شناسی که در نقشه نیست، لطفا بما گوشزد کن فرم اصلاح.

اسپرانتو در سراسر دنیا

صدها سازمان اسپرانتو در سراسر دنیا. به این نقشه نگاهی بینداز یا از ابزار جستجو برای یافتن سازمان نزدیک خودت، استفاده کن.