صاحب اختیار این زبان، تمام جهان است.!

(از بیانیه “بولونیا” در سال 1905)
اسپرانتو متعلق به همه انسانهایی هستند که به آن صحبت می کنند.
امکانات مختلفی برای شرکت در آنها وجود دارد. اسپرانتو نه فقط به معنای یادگیری زبان جدید است، بلکه به اقدام مشترکی که بدان مایل باشی هم مربوط میشود. . چند ایده برای اقدام مشترک:

ترجمه کردن!

این پایگاه شبکه ای، شایسته است به بیشترین زبانهای ممکن، در دسترس باشد. اگر مایلی بخشی ازآنرا به زبانی که مسلطی، ترجمه کنی لطفا با ما تماس بگیر.

پیشنهاد در مورد تصاویر

آیا در مورد تصاویر و علامتها ایده ای داری؟ آیا استعداد و خلاقیت طراحی گرافیک داری؟ تصاویر مربوط به اسپرانتو پیشنهاد بده. ما زیباترین تصاویر را در پایگاه تصویر خود، به نمایش خواهیم گذاشت.

میخواهی به روش دیگری فعالیت کنی؟

در Avaaz امضا کن و ایده هر معلمی، یک درس در مورد اسپرانتو و جامعه آن، به شاگردان خودش تدریس کند را منتشر کن امضا کن.
اگر میخواهی پیشنهاد بدی یا در پروژه ها شرکت کنی:
صفحه ما را ببین: http://uea.org

با افراد فعالی که در شبکه های اجتماعی به اسپرانتو ‘گویش می کنند، ارتباط بگیر Telegram/ Iranaj esperantistoj یا/
Subskribu.