Universala Esperanto-Asocio (UEA) (Svetový esperantský zväz)

UEA je už viac ako sto rokov centrom esperantskej komunity so 14 000 členmi vo viac ako 120 krajinách celého sveta.

UEA ponúka esperantistom rôzne služby, napríklad ročenku s esperantskými adresami, zasielanie kníh, mesačník “Esperanto” a svetové kongresy. Zväz tiež upozorňuje na jazykové problémy po celom svete a na nevyhnutnosť jazykovej rovnoprávnosti.
Jeho štatút uvádza štyri ciele:

* šíriť používanie medzinárodného jazyka esperanto
* pôsobiť na riešení jazykového problému v medzinárodných vzťahoch a uľahčiť medzinárodnú komunikáciu
* uľahčiť akékoľvek duchovné a hmotné vzťahy medzi ľuďmi napriek rozdielom v národnosti, rase, pohlaví, náboženstve, politike alebo jazyku
* zvýšiť medzi svojimi členmi silný pocit solidarity a rozvíjať u nich porozumenie a úctu voči iným národom.

UEA ponúka rôzne služby:

Organizuje najväčšie esperantské stretnutie: Svetový kongres sa uskutočňuje každý rok. Zúčastňuje sa na ňom – v závislosti od kongresovej krajiny – 1 000 až 3 000 účastníkov z 50-80 štátov. Minulé a budúce kongresové miesta sú napríklad Lisabon, Soul, Bonaire, Reykjavík, Kodaň, Havana a Florencia.
UEA tiež vydáva knihy a prevádzkuje medzinárodné zasielanie kníh. UEA vydáva aj časopis Esperanto.
UEA podporuje projekty esperantskej komunity a je partnerom medzinárodných organizácií, akými je napríklad OSN a UNESCO.
UEA môže existovať a pôsobiť vďaka svojim členom a aktivistom, http://esperanto.sk/pomoz, pomôžte aj vi a spolupracujme pre esperanto!

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) (Celosvetová esperantská mládežnícka organizácia)

TEJO spája mladých esperantistov. Každý rok organizuje Medzinárodný kongres mládeže IJK – veľký sviatok a tiež kultúrne a vzdelávacie stretnutie; zúčastňujú sa na ňom zvyčajne stovky mladých z 30 štátov.

TEJO vydáva časopis “Kontakto” a rôzne informačné brožúrky. Spolupracuje s inými mládežníckymi organizáciami a informuje o esperante.