سازمان جهانی اسپرانتو (UEA)

از بیش از صد سال پیش،, UEA مرکز جامعه اسپرانتو با 14000 عضو از بیش از 120 کشور دنیاست.
UEA خدمات مختلفی را برای گویشوران اسپرانتو ارائه می کند، مثل عرضه کتاب سال همراه آدرس های مربوط به اسپرانتو، ارسال کتاب، انتشار مجله ماهانه Esperanto و برگزاری کنگره جهانی. علاوه بر این در مورد مشکلات زبانی جهان و لزوم برابری زبانی، توجه جهانیان را جلب میکند.
اساسنامه آن چهار هدف را فهرست کرده است:
* گسترش استفاده از زبان جهانی اسپرانتو
* فعالیت برای حل مشکل زبان در تماسهای بین المللی و ساده سازی ارتباط جهانی
* ساده تر کردن هر گونه ارتباط مادی و معنوی بین انسانها، بر خلاف وجود اختلاف های ملیتی، نژادی، جنسیتی، مذهبی، سیاسی یا زبانی
* رشد دادن حس همبستگی بین اعضای خود، و گسترش تفاهم و صمیمیت آنان با مردم
UEA خدمات مختلفی عرضه میکند:
بزرگترین گردهمایی اسپرانتو را سازماندهی میکند؛ هر ساله کنگره جهانی برگزار میشود. در این کنگره- بر اساس اینکه در کدام کشور برگزار شود- بین هزار تا سه هزار نفر از پنجاه تا هشتاد کشور جهان، شرکت می کنند. به عنوان مثال محلهایی که در گذشته کنگره برگزار شده و در آینده برگزار خواهد شد عبارتند از لیسبن، سئول، بئنوس آیرس، ریکیاویک، کپنهاگ، هاوانا و فلورانس.
UEA همچنین کتاب منتشر میکند و به عنوان فروشگاه بین المللی کتاب عمل می کند.
UEAاز پروژه های جامعه اسپرانتو حمایت کرده و همکار سازمانهای بین المللی مثل UN وUnesko به شمار میرود .
UEA میتواند به لطف وجود اعضا و فعالین خود، وجود داشته و فعالیت کند, شما هم کمک کن و با ما برای اسپرانتو همکاری کن. !

سازمان جهانی اسپرانتودانان جوان (TEJO)

TEJO گویشوران جوان اسپرانتو را با هم ارتباط میدهد و هر ساله کنگره جهانی جوانان را سازماندهی میکند – IJK – جشن و گردهمایی فرهنگی و آموزشی؛ معمولا صدها جوان از سی کشور جهان، در این گردهمایی شرکت می کنند.

TEJO مجله “Kontakto” و دیگر مطالب اطلاع رسان را منتشر میکند. همچنین با دیگر سازمانهای جوانان، همکاری کرده و در مورد اسپرانتو، اطلاع رسانی میکند.