Esperanto

LA INTERNACIA LINGVO

Esperanto je základ pre spravodlivejšiu a rovnocennejšiu komunikáciu medzi používateľmi rôznych jazykov.

Ľahký a bohatý

Esperanto sa používa ako doplnok k materinskému jazyku a prípadne iným jazykom. Je mostom medzi rozdielnymi jazykovými komunitami.

Dá sa ľahko naučiť a má bohaté vyjadrovacie schopnosti

Esperanto sa dá naučiť rýchlejšie než iné jazyky; zakladá sa na pravidelných a jednoduchých princípoch:

  • Výslovnosť: Esperanto má pravidelnú výslovnosť. Každé písmeno má vždy rovnaký zvuk a každý zvuk sa zapisuje len jedným spôsobom.
  • Gramatika: Esperanto má málo pravidiel; tieto pravidlá platia vždy. Napríklad aj slovesá sú pravidelné. [Napr.:] Mi lernas – [učím sa]; li lernas – [učí sa] Vi estas – [vy ste]; ili estas – [oni sú].
  • Slovná zásoba: V esperante môžeme tvoriť nové slová z už naučených koreňov. Napríklad:
    labori-[pracovať], laborejo-[pracovňa], laboranto-[pracovník], lerni-[učiť sa], lernejo-[škola], lernanto-[žiak],
    danci-[tancovať], dancejo-[tančiareň], dancanto-[tanečník]

Z 500 najčastejších slov/koreňov je možné vytvoriť viac ako 2 000 použiteľných slov; to už je dobrý základ pre prvú komunikáciu. Pravidelné skladanie slov veľmi prispieva k rýchlemu naučeniu sa esperanta. Mnohí začínajú prakticky používať esperanto už po 20-50 hodinách štúdia, približne po dvoch-troch víkendoch štúdia. Ľudia začínajú učiť esperanto už po polroku alebo roku. Pre túto rýchlu naučiteľnosť esperantská komunita rýchlo rastie a je veľmi nadšená.

Praktický

S esperantom sa dá veľmi ľahko komunikovať na medzinárodnej úrovni, cestovať do mnohých krajín a stretávať sa s miestnymi.

  • Máme poduatia z viacerých kultúr: je úžasné stretávať sa s ľuďmi z celého sveta a môcť s nimi plynule rozprávať: môžeme diskutovať, navštíviť nové krajiny, spolu sa hrať a tancovať. “Internet odstraňuje fyzické vzdialenosti a esperanto odstraňuje “jazykové vzdialenosti”. Teda internet a esperanto sú výborný pár pre medzinárodnú komunikáciu!” hovorí Henning Sato von Rosen zo Švédska. Najväčšou udalosťou je Svetový kongres , ktorý umožňuje tisícom účastníkov každý rok sa na týždeň stretnúť. Existuje veľa iných podujatí v niekoľkých desiatkach krajín. Počas Medzinárodného kongresu mládeže sa stretávajú mladí z desiatok krajín.
  • Internet je pre nás ideálny: sme celosvetová nadšená komunita, ktorá rada komunikuje.

Neutrálny

Esperanto je medzinárodný jazyk. Patrí všetkým, ktorí ním hovoria a dá sa použiť na všetky ciele. V tomto zmysle je neutrálnym jazykom, ale chce vlastne pozitívne prispievať k lepšiemu dorozumeniu medzi ľuďmi všetkých krajín.

V esperantskej komunite často vládne pozoruhodná priateľská atmosféra a pocit spolupatričnosti medzi esperantistami. Jazyk sa používa na diskusiu, spoluprácu, vzdelávanie i zábavu.

Esperantisti používajú svoj vlastný jazyk so svojimi krajanmi a esperanto používajú v medzinárodných kruhoch. A možno aj ďalšie jazyky.

Esperantisti sa združujú v mnohých asociáciách a dnes existuje čoraz viac internetových skupín a komunít. Najväčší zväz pre esperantistov je Universala Esperanto-Asocio (UEA; často sa prekladá ako: Svetový esperantský zväz), strešná organizácia národných zväzov.
UEA organizuje Svetový kongres, vydáva esperantskú ročenku a ponúka knihy a časopisy; okrem toho UEA informuje o esperante a reprezentuje esperantskú kominitu napríklad v medzinárodných organizáciách, akou je UNESCO.

História esperanta

Esperanto vytvoril Ľudovít Zamenhof, ktorý vyrastal v meste Bialystok, dnes v severovýchodnom Poľsku. V tomto meste žilo viacero jazykových komunít – najmä Židia, Rusi, Litovčania a Poliaci. Rozdeľovali ich nielen jazyky, ale aj náboženstvo a sociálna trieda.

Zamenhof chcel vytvoriť jazyk, ktorý by patril rovnocenne všetkým ľuďom. Už ako mladík vytvoril prvú verziu esperanta, ktorú dokončil v roku 1878; pri oslave svojich 19. narodenín inauguroval tento prvý “Lingwe Uniwersala” a dokonca aj spievali v novom jazyku.

Po prepracovaní a mnohých skúšobných prekladoch v roku 1887 mohol konečne uverejniť prvú učebnicu esperanta, v piatich jazykoch (rusky, poľsky, francúzsky, nemecky a trochu neskôr anglicky). Už po dvoch rokoch vznikla prvá esperantská skupina v Norimbergu a začal sa vydávať prvý esperantský časopis.

Jazyk sa rozšíril do mnohých krajín a vyvíjal sa používaním zo strany esperantistov. V roku 1905 sa uskutočnil prvý veľký medzinárodný esperantský kongres s viac ako 600 účastníkmi z niekoľkých desiatok štátov. Konštatovali, že jazyk dobre funguje pre všetky potreby. V roku 1908 vznikol Svetový esperantský zväz, ktorý ostáva hlavnou celosvetovou organizáciou esperantského hnutia.

Esperanto sa často stretávalo s odporom u vlád, napríklad v Nemecku za Hitlera, v Sovietskom zväze za Stalina a v militaristickom Japonsku v 30. rokoch. Napriek týmto ťažkostiam sa esperantskej komunite podarilo rozšíriť po celom svete.

Pre ľahkosť medzinárodného cestovania a internetu má dnes esperanto čoraz väčší úspech. Dodnes sa niekoľko miliónov ľudí po celom svete naučilo aspoň základ esperanta. Jazykové kurzy esperanta sa dnes dajú veľmi ľahko nájsť. Do dvoch kurzov esperanta na Duolingo.com sa každý mesiac zaregistruje viac ako 50 000 ľudí.

Staňte sa priateľom esperanta